NCK Wielrennen 2014   -   Zaterdag 27 september 2014

www.nwvg.nl


Organisatie
• Noordelijke Wielervereniging Groningen

Op zaterdag 27 september 2014 organiseert de Noordelijke Wielervereniging Groningen (Bike4Air-NWVG) in samenwerking met de KNWU de nationale Clubkampioenschappen op de weg in het Lauwersmeer.

Er zal in drie categorieën worden gereden: A, B en C.
A. Professional-A en -B, Elite-man, Belofte-man, Amateur-man en Sportklasse-man
B. Junior-man, Nieuweling-man (Elite-vrouw*, Belofte-vrouw*, Amateur-vrouw*, Junior-vrouw* en Nieuweling-vrouw*)
C. Elite-vrouw, Belofte-vrouw, Amateur-vrouw, Junior-vrouw en Nieuweling-vrouw
Voor alle categorieën geldt dat er ook met alleen een basis lidmaatschap deelgenomen kan worden aan het NCK. Buitenlandse renners kunnen meedoen als ze lid zijn van de desbetreffende Nederlandse vereniging en een KNWU licentie hebben. Renners die tijdens het seizoen (na 1 maart) van vereniging hebben gewisseld zijn uitgesloten van deelname.

De Jeugd rijdt een Landelijke jeugdwedstrijd. Het daarvoor geldende reglement staat onder het NCK reglement.


Afstanden en samenstelling ploegen
De ploegen in de A-categorie rijden 41,0 km. De ploegen in de B en C categorie rijden 30,6 km. Voor de A-categorie geldt dat maximaal 6 renners mogen deelnemen. Voor de B categorie geldt dat er maximaal 4 renners mogen deelnemen. Voor de C-categorie geldt dat er maximaal 4 rensters mogen deelnemen. Per KNWU vereniging mag er maximaal 1 ploeg per categorie deelnemen. Uitsluitend renners uit de bovenvermelde licentiecategorieën mogen als teamleden ingeschreven worden, met dien verstande dat in de B-categorie alleen vrouwen mogen deelnemen, als die vereniging geen team in de C-categorie heeft ingeschreven.


Digitaal inschrijven
Inschrijven kan uitsluitend digitaal worden gedaan door de ploegleider of secretaris van de vereniging. Ga naar www.nwvg.nl  Ploegleiders kunnen hier van hun eigen categorie en vereniging de ploeg inschrijven.
Stap 1: Voor 9 september moeten de teams worden ingeschreven. Namen van de renners moeten ook worden opgegeven maar kunnen later nog aangepast worden. Na 9 september zullen er geen ploegen meer worden geaccepteerd. Uitzonderingen worden niet meer gemaakt. Dit heeft te maken met de planning van de startvolgorde en het regelen van voldoende motoren.
Stap 2: De namen van de renners moeten definitief worden aangegeven, uiterlijk op woensdag 24 september 24:00 uur. Behalve de teamleden kunnen ook nog 2 reserves per team worden aangemeld. Uitsluitend deze reserves kunnen eventueel nog in het team opgenomen worden in geval van uitval van renners kort voor het begin van de wedstrijd. Dit moet gemeld worden bij het afhalen van de rugnummers. Onder geen voorwaarde is het toegestaan om renners te laten starten die niet op de oorspronkelijk ingediende deelnemerslijst staan als deelnemer of als reserve.
De inschrijving wordt alleen geaccepteerd wanneer de vereniging daarbij de mededeling doet, dat zij verplicht is te zorgen voor een volgauto met gelicentieerde chauffeur per ingeschreven team. Per ploeg mag er met maximaal 1 auto worden gevolgd.


Inschrijfgeld
• A categorie  79 euro per ploeg
• B categorie  55 euro per ploeg
• C categorie  35 euro per ploeg
• Betalingen moeten binnen zijn op uiterlijk 25 september. Bij betaling na deze datum zal 10 euro administratiekosten per ploeg in rekening worden gebracht.
Na inschrijving ontvangt u per e-mail samen met de bevestiging de instructies m.b.t. het betalen. U kunt het totaal bedrag dan overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0114 9952 22 tnv NCK2014, onder vermelding van verenigingsnaam en categorie.


Programma (onder voorbehoud van het aantal deelnemende ploegen)
• 10.30 uur  Start C-ploegen
• 11.25 uur  Start B-ploegen
• 12.30 uur  Start A-ploegen
• 15.15 uur  Start Jeugdploegen
• 16.30 uur  Huldiging


Rugnummers
De rugnummers zijn te verkrijgen in de permanence in Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 5, 9976 VS Lauwersoog. Voor de C categorie kan dit vanaf 8.30 uur. Voor de B categorie kan dit vanaf 9.30 uur. (voor 9.30 is dit niet mogelijk!) Voor de A categorie vanaf 10.45 uur. (voor 10.45 uur is dit niet mogelijk!) De rugnummers dienen maximaal 1 uur voor de start van uw ploeg te worden afgehaald, dit kan alleen na het overleggen van de licenties van de renners. Overtreding wordt beboet met 25 euro. De rugnummers dienen na de finish weer te worden ingeleverd.


Transponders
Voor de tijdmeting zal gebruikt gemaakt worden van transponders (chips). Renners zijn verplicht om hun eigen transponder, die zij bij de KNWU geregistreerd hebben, op de voorgeschreven wijze aan de voorvork van hun tijdritfiets te bevestigen.

 

Parkeren
Zowel deelnemers als publiek kunnen parkeren in de nabijheid van de permanence.

 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking voor de drie categorieën vindt plaats op een podium bij de permanence. De ploegen dienen in de officiële wielerkleding bij de huldiging te verschijnen. (shirt/jack)
Bij slecht weer  zal de huldiging gaan plaatsvinden in de kantine.


Reglement
Verzet

Voor de A-ploegen is het verzet vrij.
De B-ploegen mogen gebruik maken van het maximaal geldende juniorenverzet van 7.93 meter. (52 x 14) Voor de C-ploegen is het verzet voor de elite-vrouwen vrij, het maximale verzet van de junioren-vrouwen en nieuwelingen meisjes is 7.93 meter. (52 x 14)


Inrijden renners/rensters
Bij het inrijden dienen de renners/rensters zich altijd te houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Inrijden daar waar conform de algemeen geldende verkeersregels niet gefietst mag worden is dus niet toegestaan. Overtreding kan door de politie worden bekeurd. Inrijden op het parcours is ten strengste verboden. Bij constatering door jury of organisatie zal uitsluiting van de wedstrijd een direct gevolg zijn. Het rijden op de provinciale wegen N361 en 388 is verboden en zal direct uitsluiting van het NCK als gevolg hebben.


Wedstrijdreglement
• De A-ploegen mogen ten hoogste uit 6 renners bestaan, de B- en C-ploegen uit maximaal 4 renners/rensters.
• Het minimaal startende aantal renners per ploeg is voor de A-categorie 4 renners en bij de B- en C-ploegen 3 renners/rensters.
• De renners/rensters zijn verplicht te rijden in dezelfde uniforme clubkleding.
• Om in aanmerking te komen voor klassering moeten van elke ploeg vier renners (A-categorie), of drie renners/renners in de B- en C-categorie het te rijden traject afleggen.
• De tijd van de vierde (A-categorie) en derde renner/renster (B- en C-ploegen) geldt als eindtijd van de ploeg. Als een renner geen chip op de voorgeschreven wijze aan zijn fiets bevestigd heeft, dan telt die renner niet mee voor het bepalen van de eindtijd van zijn ploeg.
• De deelnemende ploegen moeten 15 minuten voor de voor hun bekende starttijd aanwezig zijn. Een ploeg die te laat is kan vertrekken, maar blijft de officiele vertrektijd houden en mag pas starten na offciele goedkeuring van de jury.
• Elkaar voortduwen is verboden. Het bij elkaar aansluiten van renners/rensters van de verschillende deelnemende ploegen mag niet.
• Bij het eventueel passeren moet een afstand van tenminste twee meter (in de breedte) in acht worden genomen. Indien men niet van plan is om te passeren dan moet een afstand van tenminste 25 meter tussen de ploegen gehandhaafd blijven.


Volgauto
Iedere deelnemende ploeg zal worden gevold door een (1) personenauto van de betreffende ploeg. Deze volgauto dient echter minimaal 25 meter achter de renners te rijden en in geen geval naast de renners. Het volgnummer en naam van de ploeg moet links achterop worden geplaatst. De volgauto dient gedempt groot licht te voeren tijdens de wedstrijd. Het is verboden om uit de auto te hangen. Deze overtreding wordt bestraft met 60 euro boete.

Het is streng verboden vanuit de volgauto muziek ten gehore te brengen. Deze overtreding wordt bestraft met 60 euro boete.


Materiaalverzorging
Vanuit de volgauto is materiaalverzorging toegestaan evenals het onderling verwisselen van rijwiel door deelnemers van eenzelfde vereniging.


Protesten
Protesten moeten (onder aanbieding van 15 euro) binnen een kwartier na aankomst van de laatste ploeg(in elke klasse) schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdleider. Niet tijdig ingediende protesten worden worden niet in behandeling genomen.


Materiaal
De KNWU-reglementen m.b.t. de fiets zijn van toepassing (artikel 1.3.021 en 1.3.023). Het gebruik van aerodynamisch materiaal is toegestaan.
• Enkel het gebruik van rijwielen, uitgerust met wielen van gelijke diameter, (dichte wielen of wielen met een verschillend aantal spaken) zijn toegestaan.
• Fietsen met ossenkop, delta of triatleet sturen vervaardigd uit ronde of platte buis, die op geen enkele wijze gevaar op kunnen opleveren, zijn toegestaan voor tijdritten voor ploegen op de weg.
• Maximale maat tussen het hart bracket en voorzijde stuuropbouw is 75 cm. (80 cm bij morfologische reden, ter plekke dispensatie aanvragen bij de wedstrijdleider, dit moet gebeuren 15 minuten voor de starttijd van de ploeg)
• In het algemeen blijft voor wegwedstrijden van kracht dat sturen en stangen door hun vorm of constructie geen gevaar mogen opleveren. Zij moeten altijd aan de uiteinden deugdelijk zijn afgestopt.

•Let op: voor Nieuwelingen en Nieuweling-Meisjes zijn specifieke tijdritfietsen niet toegestaan, echter wel toegestaan zijn: een opzetstuur zonder rem en/of schakelsysteem, een dicht achterwiel, en een specifieke (goedgekeurde en gewaarmerkte) tijdrithelm (zie artikel 1.3.023.01). 

• De wedstrijdcommissarissen hebben de bevoegdheid vast te stellen of een fiets overeenkomstig de toegestane specificaties is uitgevoerd.


Communicatieapparatuur
Het gebruik van communicatieapparatuur (oortjes) is niet toegestaan. Overtreding wordt bestraft met uitsluiting van de complete ploeg.


Clubkleuren
De vereniging is verplicht te rijden in de officieel geregistreerde clubkleuren. De deelnemende beroepsrenners moeten eveneens rijden in het tricot van hun vereniging. Wel zijn ze vrij om reclame te voeren op de broek en de helm. Snelle pakken zijn toegestaan in uniforme clubkleuren.


Lidmaatschap
De deelnemende verenigingen mogen slechts met renners aan de start komen die lid zijn van de vereniging waarvoor zij uitkomen en welke vereniging op de licentie vermeld moet staan.
Renners die tijdens het seizoen zijn veranderd van vereniging mogen niet deelnemen aan het NCK.
Indien voorafgaand aan/of tijdens of na de wedstrijd onrechtmatigheden worden geconstateerd, volgt onherroepelijk een startverbod dan wel een diskwalificatie.


Niet aan de start verschijnen
De verenigingen die hebben ingeschreven en de inschrijving niet gestand doen, moeten een boete betalen van 50 euro.


Het volgen van een andere auto
Indien buiten de officiële volgauto waarin zich de ploegleider, mechanieker, bestuursleden en/of officials bevinden, een andere auto volgt zal deze vereniging zonder pardon gediskwalificeerd worden.


Deelname van NTFU ploegen
Verenigingen die lid zijn bij de NTFU kunnen deelnemen aan het NCK. Zij dienen uiteraard aan het reglement van het NCK te voldoen. Ploegen kunnen inschrijven door zich te melden bij de NTFU. Bij inschrijving dienen de namen van de renners en het lidmaatschapsnummer te worden vermeld. NTFU ploegen mogen geen renners opstellen die een KNWU licentie hebben of hebben gehad in 2014. NTFU verenigingen die vragen hebben kunnen zich melden bij de organisatie via info@nwvg.nlJEUGD:

•        Zaterdag 27 september
•        Het parcours heeft een lengte van van 13,7 km.
•        Voor elke ploeg rijdt een motorrijder. Elke ploeg kan gevolgd worden door maximaal 1  ploegleidersauto. (het volgen met meer dan 1 auto is niet toegestaan)
•        De ploegentijdrit voor de jeugd wordt verreden in de vorm van een landelijke wedstrijd en is  dus geen officieel Nederlands Kampioenschap.
•        De rugnummers zijn van 13.30 tot 14.30 uur te verkrijgen in de permanence in Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 5, 9976 VS Lauwersoog.
•        Deelname van ploegen volgens dezelfde principes als het NCK, dus alleen verenigingsteams  en maximaal één ploeg per vereniging.
•        Het inschrijfgeld per vereniging is 35 euro.
•        Er kunnen maximaal 30 ploegen gaan meedoen. Deelname gaat op volgorde van  binnenkomst van de inschrijving.
•        Een ploeg bestaat uit 4 renners, jongens en/of meisjes van 12-14 jaar (dus met geboortejaar  2000, 2001 of 2002, =jeugd cat. 5, 6 en 7, of meisjes cat. 4). De tijd van de derde renner geldt als eindtijd van de ploeg.
•        Iedere deelnemer rijdt met het maximaal toegestane verzet van 6.55 m. (cat 7.)
•        Tijdritfietsen, opzetsturen, dichte wielen en tijdrithelmen zijn verboden (art 20.2.009 -  20.2.010).
•        De ploegentijdrit wordt verder verreden volgens KNWU reglement (i.h.b. art 2.5.001 -  2.5.028).
•        Op zaterdag 27 september zal er om 13.45 uur in de permanence een  ploegleidersvergadering zijn. Alle ploegen moeten hierbij aanwezig zijn, 1 persoon per ploeg.
•         Verenigingen die met een jeugdploeg willen gaan deelnemen, kunnen de inschrijving via de website op dezelfde manier doen als de andere categorieën (zie hier boven).

Aankomende wedstrijden
geen wedstrijden gevonden
  • Facebook